Góc chia sẻ

Chăm sóc bệnh nhân mở khí quản

Chăm sóc bệnh nhân mở khí quản

Đăng bởi : DAO HIEN22/01/2019

CHĂM SÓC MỞ KHÍ QUẢN VÀ CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH CÓ MỞ KHÍ QUẢN (TRACHEOTOMY) VIDEO THAM KHẢO VỀ CHĂM SÓC BỆNH NHÂN MỞ KHÍ QUẢN MỤC TIÊU: Nêu được định nghĩa và lợi ích của...